1. Menighetens mål

Vårt mål er å oppfylle misjonsbefalingen slik Jesus gav den i Matt 28,18-20 og slik den er gjentatt og spesifisert for vår tid i Åp 14,6-12. Dette er formålet med menighetens eksistens, organisasjon, fellesskap og aktiviteter. Vi tror at ”den tredje engels budskap”, slik dette budskapet er omtalt i den siste boken i Bibelen, er en inntrengende henvendelse til mennesker om ikke å la seg forlede av vrangforestillingene om Gud som har vært så utbredt i århundrer, og som når sitt høydepunkt i endetiden.  Vi tror om Gud at han ikke er hard, uforsonlig og vilkårlig, slik hans fiende har framstiltham, men at han er god, rimelig og rettferdig i alt han gjør.  Det er vår bønn at dette skal avspeiles i et fellesskap som har kjærlighet, tilgivelse og tillit som grunntone i vårt forhold til hverandre.

 

2. Menighetens midler

a. Bibelstudium og gudstjeneste

Vi ønsker å gjøre bibelstudiet og gudstjenesten hver lørdag til menighetens høydepunkt på veien tilbake til det tapte paradis.  Samværet på hviledagen må også bli det mest positive og vinnende møtet med vårt budskap for mennesker utenfor menigheten. Derfor vil vi til enhver tid tenke på dem som er fremmede for Bibelen og Gud slik at vår gudstjeneste vil vekke en lengsel i dem etter å kjenne ham, og gjøre det lett for dem å forstå Bibelen, finne veien til Gud og føle seg hjemme i menigheten.

 

b. Fellesskap i tjeneste

I tråd med Det nye testamente tror vi at menighetens sterkeste bånd blir skapt av fellesskap i tjeneste, ikke bare av felles tro og meninger.  «Likesom du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden,» sa Jesus.  (Joh 17,18)  «Dere fikk den gave ikke bare å tro på Kristus, men også å lide for ham,» skrev Paulus.  (Fil 1,29)  Derfor søker vi å være en menighet der alle medlemmer kan bli fortrolige med sin åndelige utrustning og egenart.  Vi tror at vår tjeneste må bæres fram mer av det indre kall enn av ytre pålegg, og at det vil skje når vi ser oss selv som en del av Kristi legeme.  Ved å bli kjent med hverandres nådegaver kan vi finne vår plass i menigheten, forstå hverandre bedre og hjelpe hverandre mer.  Da blir ikke menighetens mangfold en trussel mot enhet, eller lengselen etter enhet en trussel mot mangfoldet.

 

c. Smågrupper

Vi tror at menigheten bare kan vitne om Guds nærvær i verden hvis forbindelsen med ham som er menighetens hode blir ivaretatt på alle plan – for den enkelte, i familien, og i menighetens indre liv.  «Fra ham kommer hele legemets vekst; det sammenføyes og holdes sammen av hvert støttende bånd, alt eller den oppgave som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser legemet og blir bygd opp i kjærlighet.»  (Ef 4,16)

For at dette skal være en levende realitet i vår menighet, vil vi følge veiledningen som er gitt om at smågrupper skal danne ryggraden i menighetens oppbygning og struktur. Gjennom smågruppene kan menigheten bli bygget opp ved  bønnefellesskap, fortrolighet og tjeneste.  Det er et mål at alle skal ha anledning til å være med en i slik gruppe, og se på det som sin åndelige plattform i menigheten

 

d. Virksomhetsplan

Ifølge Det nye testamente gjelder dette prinsippet for den sanne hyrde: Han forlater de nittini sauene for å lete etter den som er kommet bort. Det betyr at menigheten må konsentrere sine ressurser om å støtte dem som er mest sårbare i menigheten, og bruke sine krefter på å nå mennesker som i dag ikke har tillit til Gud. I tråd med råd som er gitt, søker vi å legge opp vårt utadrettede arbeid etter følgende strategi:

1. Det mest nærliggende og vidtrekkende arbeidet skjer i hverdagen, i forhold til familie, omgangsvenner, medarbeidere og mennesker vi møter i jobbsammenheng og fritid. Mulighetene til å utøve en frelsende påvirkning i slike sammenhenger stiller alle andre tiltak i skyggen. Å bryte ned skilleveggen mellom yrkesliv og menighetsliv er et hovedmål i tiden som gjenstår.

2. Jesus brukte mer tid til å helbrede syke enn til å forkynne evangeliet. Vi ønsker å følge hans eksempel.

3. Vi erkjenner behovet for å gå nye veier i arbeidet for å gjøre Bibelens budskap forståelig, fengslende og overbevisende.  Det gjelder ikke minst vårt spesielle ansvar med å formidle de store linjene i Bibelens profetier. Vi har lært av egen erfaring at mennesker ikke lar seg interessere av ordinære tiltak. Det blir nødvendig å framholde et budskap som bryter med det vanlige. Vi ”må ta i bruk alle midler som tenkes kan, for å få sannheten til å tegne seg klart og tydelig” slik at tilhørerne blir overrasket og får lyst til å lese Bibelen på egen hånd.

 

«Jorden var mørk på grunn av mis- oppfatning av Gud.  Satans bedragerske makt måtte brytes hvis de mørke skyene skulle spres, så verden igjen kunne vende tilbake til Gud.  Dette kunne ikke skje ved bruk av makt.  Maktbruk er i strid med prinsippene i Guds rike.  Herren ønsker bare kjærlighetens tjeneste.  Kjærlighet er ikke noe en kan forlange, og den kan heller ikke vinnes med makt eller myndighet.  Kjærlighet kan bare vekkes ved kjærlighet.»

Alfa og Omega, 4:13

 

«Det ligger et onde i formell tilbedelse som ikke kan beskrives i for sterke ordelag, men ingen ord kan fullt ut beskrive den dype velsignelsen i sann tilbedelse.  Når mennesker synger med hjerte og forstand, tar himmelske musikere opp tonen og slutter seg til lovsangen.»

9T,143-144

 

«Hva skal vi sammenligne Guds rike med?» spurte Jesus.  «Hvilken lignelse skal vi bruke?»  Han kunne ikke bruke noen av verdens riker som modell.  Heller ikke i samfunnet fant han noe som lignet.  Jordiske riker styres ved utøvelse av makt, men alle fysiske våpen eller tvangsmidler er bannlyst fra Kristi rike.  Formålet med hans rike er å høyne og foredle menneskene.  Guds menighet utgjør hoffet for det innviede liv, fylt av forskjellige gaver og utrustet med Den Hellige Ånd.  Medlemmene skal finne sin lykke i deres lykke som de hjelper og velsigner

Alfa og Omega, 6:13

 

«Opprettelsen av smågrupper som et grunnelement for kristent virke er blitt presentert for meg av En som ikke kan ta feil.  Hvis det er mange medlemmer i menigheten, så la medlemmene bli delt i små grupper, ikke bare for å arbeide for menighetens medlemmer, men for dem som ikke tror.»

7T, 21-22

 

«Ikke noen annen metode enn den Kristus brukte, vil gi virkelig suksess når det er snakk om å nå mennesker.  Frelseren blandet seg med menneskene som en som ønsket at de skulle ha det godt.  Han viste dem sin sympati, fylte deres behov og vant deres tillit.  Så bød han dem:  «Følg meg.»  

Helse og livsglede, 104